Monday, 15 October 2018 00:17

Strategija razvoja Starčeva (iz 2004. godine)

Kao naseljeno mesto sa izuzetnim istorijskim značajem i industrijskim i poljoprivrednim potencijalima samog naselja i njegove okoline, Starčevo mora postati sredina koja svojom razvijenošću mora biti u rangu razvijenosti ovakvih naselja u Evropi.

1. KOMUNALNA I DRUGA INFRASTRUKTURA

1.1. STANJE I POTREBE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1.1.1. FEKALNA I KIŠNA KANALIZACIJA

            Naselje nema odgovarajuću kišnu niti kanalizacionu mrežu.
            Potrebno je završiti kompletiranje dokumentacije za mrežu kišne i fekalne kanalizacije i otpočeti radove.

1.1.2.VODOVODNA MREŽA

            Starčevo poseduje kvalitetnu vodovodnu mrežu.

1.1.3. GASNA MREŽA

            Starčevo ne poseduje gasnu mrežu. Potrebno je što pre pristupiti gasifikaciji naselja.

1.1.4. PUTNA MREŽA

            Putna mreža je dobra, ali nije kompletirana. U ovom delu, neophodno je završiti asfaltiranje još 13 ulica, kao i rekonstruisati deo puta Pančevo - Banatski Brestovac, u deonici između Starčeva i Omoljice, kao i izgraditi novi most preko Nadele. Potrebne su i rekonstrukcije nekih od ulica koje su usled dugog perioda neodržavanja neodgovarajućeg kvaliteta. Mreža pešačkih staza-trotoara je zadovoljavajuća, ali treba nastaviti sa akcijom izgradnje novih pešačkih staza, kao i održavanje biciklističke staze prema Rafineriji.

1.1.5. TELEKOMUNIKACIONA MREŽA

            Starčevo poseduje kvalitetnu telefonsku mrežu.

1.1.6. ELEKTROENERGETSKA MREŽA

            Elektroenergetska mreža je  nezadovoljavajuća. Česti su nagli padovi napona.
            Stanje javne rasvete nije zadovoljavajuće.
            Potrebna je kompletna rekonstrukcija mreže javne rasvete i stvaranje uslova za njeno bolje funkcionisanje.

1.2 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

1.2.1. OSNOVNE DELATNOSTI JKP STARČEVAC

            JKP Starčevac, čiji je osnivač Mesna zajednica poseduje uslove za obavljanje osnovnih i dopunskih komunalnih delatnosti (za koje ga obaveže osnivač).

            Osnovne funkcije preduzeća treba da budu: iznošenja kućevnog smeća, održavanje smetlišta, čišćenje divljih deponija, odnošenje fekalnih voda, održavanje javnih i zelenih površina, dečijih igrališta, autobuskih stajališta i sportskih terena., uređenje ulica i trotoara, održavanje grobalja, pijaca i održavanje mreže kišne kanalizacije. U saradnji sa opštinskim javnim komunalnih preduzećima, JKP Starčevac preuzima deo obaveza koje samo preduzeće ne može da vrši (sanitacija...)

1.2.2 POTREBE JKP STARČEVAC

            JKP Starčevac mora da dobije funkcionalni prostor za mehanizaciju koju poseduje, kao i nabavljanje nedostajućih mašina i opreme (kamion...).
            Potrebno je rešiti pitanje pijace u centru naselja - donošenjem GUP-a, registrovati pijacu i generalno je urediti (pokrivanje...).
            Potrebno je formirati zeleni pojas oko grobalja, kao i kapele na oba groblja.
            Potrebno je nastaviti sa izgradnjom dečijih igrališta i redovnim održavanjem postojećih igrališta i sportskih terena.
            Potrebno je redovno održavati bankine u ulicama.
            Potrebno je redovno održavati (košenjem) određene zelene površine.
            Potrebno je  redovno održavati mrežu kišne kanalizacije i prelaze preko postojećih kanala.

1.3.3. OBAVEZE OSNIVAČA

            Mesna zajednica mora da, u saradnji sa SO Pančevo, iznađe rešenje za kontinuirano finansiranje JKP-a Starčevac u domenu i na način kako funkcionišu opštinska komunalna preduzeća.

            Po obavljanju osnovnih komunalnih funkcija, JKP Starčevac može komercijalizovati svoje usluge i tako razvijati preduzeće.

1.3. FUNKCIJE OSTALIH JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA U OPŠTINI PANČEVO U NASELJU

1.3.1 SAOBRAĆAJ

            Starčevo je kvalitetnom putnom mrežom povezano sa Pančevom, ali ne i sa Omoljicom.
            Autobuski saobraćaj nije zadovoljavajuć.
            Potrebno je obezbediti više polazaka lokalnog autotransportnog preduzeća, naročito van saobraćajnog špica. Zbog velike zainteresovanosti meštana, potrebno je obnoviti zahteve za produženjem lokalne autobuske linije Kotež - Rafinerija, do centra naselja.

            Mesna zajednica treba da zahteva rešenje problema kombi-prevoznika kojim neće biti ugrožen opstanak ovih prevoznika, ali i njihovo dovođenje u zakonske okvire javnog prevoza, zahtevom da SO Pančevo zatraži od Vlade Srbije promenu Zakona o javnom prevozu kojim bi se omogućio njihov nesmetani rad.

1.3.2. HIGIJENA

            Mesna zajednica nije zadovoljna saradnjom sa JKP Higijena.

            Saradnja u pogledu realizacije Odluke o držanju domaćih životinja (sanitacija) je na nezadovoljavajućem nivou. Službe sanitacije u naselju. Potrebno je sačiniti zajednički plan akcija uklanjanja divljih smetlišta ukoliko JKP Starčevac nije u stanju da to samo učini.

1.3.3. ODRŽAVANJE SPORTSKIH TERENA

            Sportske terene u naseljenom mestu Pančevo održava JKP Mladost.

            Loša odluka kojom je ovo preduzeće čiji je osnivač Skupština opštine Pančevo, ograničilo svoje delovanje na naseljeno mesto Pančevo, mora se izmeniti zahtevom da se delatnost JKP Mladost proširi na teritoriju cele opštine.

            U održavanje sportskih terena treba uključiti i JKP Starčevac.

1.3.4. ZELENILO

            Potrebno je uspostaviti bolju saradnju sa JKP Zelenilo i pristupiti zajedničkoj akciji proširenja postojećih  pojaseva zelenila kao i ozelenjavanje drugih javnih površina. Potrebno je i napraviti zeleni pojas prema fabrikama "južne zone".

1.3.5. DIREKCIJA

            Saradnja sa JP Direkcija nije zadovoljavajuća.

            Potrebno je što pre doneti Generalni urbanistički plan naselja.

            Potrebno je završiti započeti posao oko izgradnje novog naselja "Deteline". Potrebnoje preneti određena prava i vlasništvo na nepokretnostima u korist Mesne zajednice.

            Potrebno je obezbediti sredstva kroz Plan i Program Direkcije za nesmetano funkcionisanje javne rasvete i njeno održavanje.

1.4. SARADNJA SA GRAĐANIMA STARČEVA

            Dosadašnja saradnja se ogledala u rešavanju pojedinačnih i zajedničkih potreba meštana u sferi komunlnih potreba.

            Dosadašnje aktivnosti su dale rezultat i uspostavljena je dvosmerna relacija u rešavanju problema. Ona se oglada u zahtevima za asfaltiranje ulica, izgradnju trotoara i dečijih igrališta, opravku ćuprija i saniranje kišne kanalizacije. U velikom broju slučajeva, meštani su svojim aktivnostima doprineli završetku radova.

            Potrebno je nastaviti u istom smeru. Pre građevinske sezone, treba javno pozvati meštane da učestvuju u planiranju izgradnje dečijih igrališta i trotoara.

2. OBRAZOVANJE

            Ne postoje ingerencije mesne uprave u oblasti obrazovanja.

            Starčevačka Osnovna škola mora imati dobre uslove za obavljanje funkcije obrazovanja.

            Potrebno je zatražiti od nadležnih institucija obezbeđivanje sredstava za saniranje svih neophodnih radova na zgradi škole i pratećih objekata.

            Potrebno je zatražiti od škole da sačini predlog svih neophodnih investicija. Potrebno je zatražiti od škole maksimalnu iskorišćenost postojećih kapaciteta u smislu redovnog održavanja parcele na kojoj se zgrada nalazi (higijena, košenje trave, održavanje sportskih terena pri školi).

            Potrebno je unaprediti uslove za rad dečijeg vrtića i njegovo proširenje u skladu sa potrebama.

            Potrebno je zatražiti od lokalne samouprave da se u školski odbor biraju članovi na predlog mesne zajednice u delu koji imenuje SO Pančevo a na predlog lokalne samouprave.

3. ZDRAVSTVO

            Ne postoje ingerencije mesne zajednice u oblasti zdravstva.

            Starčevačka zdravstvena stanica mora imati dobre uslove za obavljanje svoje funkcije.

            Dosadašnja saradnja mesne zajednice sa zdravstvenom stanicom u smislu obezbeđivanja uslova za kvalitetniji rad je zadovoljavajuća.

            Potrebno je od nadležnih institucija zatražiti rešavanje kadrovskih problema, odnosno, obezbeđivanje prisustva lekara određEnih specijalnosti (ginekolog, pedijatar...).

4. EKONOMIJA

4.1. POLJOPRIVREDA

            U Starčevu je razvijena poljoprivredna delatnost.

            Nosilac poljoprivrede u naselju su DPP Vojvodina i poljoprivredna domaćinstva.

            U narednom periodu treba obezbediti uslove da, nakon privatizacije DPP-a, sredstva koja po Zakonu o privatizaciji ostaju na raspolaganje lokalnoj samoupravi, stave na raspolaganje mesnoj upravi.

            Potrebno je pospešiti osnivanje i razvoj poljoprivrednih zadruga.

4.2. PRIVREDA

4.2.1. FABRIKE "JUŽNE ZONE"

            Izdvajanjem lokacija fabrika južne zone iz atara naselja, Starčevo trpi nesagledive materijalne posledice.

            Ne postoje nikakvi kontakti i saradnja između fabrika u neposrednoj okolini naselja sa mesnom upravom, iako veliki broj meštana radi u fabrikama južne zone a naselje trpi u ekološkom smislu

            Potrebno je ustanoviti saradnju sa fabrikama južne zone koje bi finansirale određene projekte iz oblasti ekologije i sl.

4.2.2. PRIVREDNE AKTIVNOSTI U NASELJU

            U Starčevu ne postoje adekvatni uslovi za razvoj privrednih aktivnosti zbog nerešenog GUP-a.

            Lokalne privredne aktivnosti su orijentisane na male proizvodne pogone, zanatske i trgovinske radnje i ugostiteljske objekte.

            Mesna uprava je zainteresovana za otvaranje pogona malih i srednjih preduzeća

            Mesna uprava je definisala ekonomske zone koje su locirane duž puta Pančevo-Starčevo-Omoljica.

4.3. TURIZAM

            Turizam je razvojna šansa Starčeva.

            Lokalitet arheološkog nalazišta iz doba neolita i neposredna blizina manastira Vojlovica su turistički potencijali Starčeva, kao i neposredna blizina putnog Koridora 10.

Potrebno je obezbediti uslove za rekonstrukciju naselja iz perioda neolita i staviti ga na raspolaganje ekskurzistima kroz programe tur-operatora i školske edukativne programe, zajedno sa posetom manastiru Vojlovica.

            Infrastrukturni potencijal (povezanost modernim autoputem i dr.) opravdava realizaciju ovakvog projekta koji bi imao i izraziti ekonomski karakter.

5. EKOLOGIJA

            Starčevo je ekološka crna tačka u opštini Pančevo.

            Otvaranjem jednog mernog mesta moguće je ustanoviti samo jedan stepen ekološke ugroženosti naselja. Potrebno je otvaranje još najmanje dva merna mesta i to na ulazu u naselje (prema Pančevu) i na izlazu iz naselja (prema Omoljici).

            Potrebno je stvaranje zelenih pojasa oko naselja.

            Potrebno je u celini sagledati ekološke probleme naselja i pristupiti izradi plana saniranja posledica. 

6. INFORMISANJE

            Građani Starčeva imaju mogućnost kvalitetnog informisanja.

            Pored  mesnih Starčevačkih novina koje su nosilac informisanja u naselju, i koje redovno izlaze punih deset godina, građani mogu da se informišu iz još tri opštinska štampana medija (Pančevac, Pančevačke novine i Start 013), kao i iz lokalnog radija i sa televizijske stanice.

            Alternativni način informisanja je internet prezentacija koja postoji već nekoliko godina, kao i oglasne table.

            Otvaranjem komunikacionog centra i priključkom na bežični interent, građani mogu doći do informacija svih vrsta na lak i brz način.

            Potrebno je zadržati postojeće informativne resurse, a po mogućstvu ih treba i unaprediti.

7. BEZBEDNOST

            Bezbednosna situacija u naselju nije zadovoljavajuća.

            Česti incidenti remete red i mir građana Starčeva.

            Saradnja sa MUP-om, sekretarijat u Pančevu je zadovoljavajuća, ali ne i dovoljna. Potrebno je uspostaviti tešnju saradnju sa organima Ministarstva unutrašnjih poslova sekretarijata u Pančevu.

            Potrebno je ostvariti stalno prisustvo policije u naselju otvaranjem policijske ispostave.

            U naselju je primetan trend porasta narkomanije i alkoholizma, naročito među mlađom populacijom.

            Potrebno je delovati preventivno.

            Potrebna je šira društvena akcija.

            Potrebno je obezbediti uslove za pridržavanje Odluke o radnom vremenu ugost. objekata na teritoriji Opštine Pančevo, kao i odgovarajućeg zakona koji tretira narkomaniju, maloletničku delikvenciju i prodaju alkohola.

8. DRUŠTVENA NADGRADNJA

8.1 KULTURA

            Kultura u Starčevu je na zadovoljavajućem nivou.

8.1.1 DOM KULTURE

            Nosilac kulturnih aktivnosti je Dom kulture. U okviru Doma, radi galerija slika, folklorna sekcija, biblioteka i diskoteka.. Dom kulture obezbeđuje uslove za rad i drugih organizacija u oblasti kulture ali i u drugim oblastima (Kreativni kulturni klub, muzičke grupe, Odred izviđača, teretana, aerobik). Dom kulture, u saradnji sa Mesnom zajednicom, organizuje kulturne programe Dani druženja i Festival malih tamburaških sastava.

8.1.2. POTREBE DOMA KULTURE

            Potrebno je obezbediti uslove za održavanje dosadašnjeg nivoa aktivnosti ali i organizovanje novih, u zavisnosti od interesovanja meštana.

            Potrebno je izgraditi letnju pozornicu.

            Potrebno je pokrenuti rad bioskopa.

            Potrebno je pokrenuti aktivnosti za zadovoljenje potreba manjih društvenih grupa.

            Potrebno je od osnivača, lokalne samouprave, zatražiti da u upravni odbor institucije budu izabrani članovi na predlog mesne zajednice.

8.1.3. DRUGI PROMOTERI KULTURNIH AKTIVNOSTI

            U Starčevu delaju i drugi promoteri kulturnih aktivnosti.

            To su Kreativni kulturni klub i pojedinci koji se bave različitim oblicima kulture i umetnosti (slikari...)

            Potrebno je održati i podržati sinhroni rad nevladinog sektora i pojedinca i Doma kulture.

8.2 SPORT

            Sport u Starčevu je na zadovoljavajućem nivou.

8.2.1 FUDBALSKI KLUB

            Fudbalski klub Borac, u saradnji sa mesnom zajednicom, održava postojeći kvalitet sporta i nosilac je masovnog bavljenja sportom u Starčevu.

            Potrebno je obeabediti izradu GUP-a kojim bi se regulisao status igrališta.

            Potrebno je izgraditi tribine na glavnom terenu i sanirati pomoćne terene. Potrebno je zadržati praksu da se iz redova članova Saveta MZ delegiraju članovi u Upravni odbor kluba.

8.2.2 ODBOJKAŠKI KLUB

            OK Borac se takmiči u visokom saveznom rangu.

            Potrebno je nastaviti saradnju sa klubom i zadržati praksu da se iz redova članova Saveta MZ delegiraju članovi u Upravni odbor kluba.

8.2.3. OSTALI SPORTOVI

            Potrebno je stvoriti uslove za funkcionisanje ostalih sportova u naselju. Treba pomoći ponovno osnivanje košarkaškog kluba.

            Treba nastaviti saradnju sa konjičkim i  golubarskim klubom.

8.2.4. SPORTSKA HALA

            Starčevu je potrebna sportska hala/sala koja bi ispunjavala uslove takmičenja najvišeg ranga.

9.  SARADNJA SA DONATORSKIM ORGANIZACIJAMA

            Starčevo se nalazi u programu USAID koji sprovodi ADF.

            Saradnja sa ADF je odlična i rezultirala je realizovanjem nekoliko važnih projekata.

            Mesna uprava je zainteresovana za saradnju sa svim donatorskim organizacijama koje tu saradnju ponude i staviće na raspolaganje sve svoje resurse.

10. SARADNJA SA GRAĐANIMA U SVIM OBLASTIMA

            Mesna uprava postoji da bi zadovoljila interese građana.

            Mesna uprava je zainteresovana za saradnju sa meštanima u svim oblastima.

            Mesna uprava preko svojih organa i komisija ostvaruje saradnju sa građanima.

            Saradnja mora biti dvosmerna.

11. DOBROSUSEDSKI ODNOSI PORODICA

11.1. DOBROSUSEDSKI ODNOSI

            Starčevo je multinacionalna i multikonfesionalna sredina.

            Za Starčevo multietničnost i multikonfesionalnost predstavlja bogatstvo koje treba negovati.

            Mesna uprava podržava sve projekte koji će razvijati multietničnost.

            Mesna uprava podržava rad obe konfesije u Starčevu.

11.2. PORODICA

            Porodica je temelj društva.

            Ispravnim porodičnim odnosima obezbeđuje se društveni sklad i prevencija različitih društvenih devijacija.

            Mesna uprava podržava sve projekte koji za cilj imaju razvoj porodičnih odnosa.

          Mesna uprava je zainteresovana da se za potrebe raslojavanja porodica obezbede placevi za stambenu izgradnju za novoformirane porodice po najnižim mogućim cenama.

ŠTA STARČEVO ŽELI?

            Kontinuitet života na starčevačkim prostorima datira više hiljada godina.

Poslednjih decenija Starčevo je, razvojem pančevačke južne industrijske zone i ekonomskim migracijama stanovištva prestalo da bude malo naseljeno mesto izrazito seoskog karaktera.

            Starčevo je u svojoj istoriji bilo i vojna granica, i "Republika", i opština, a danss je samo mesna zajednica.

            Starčevo želi da se svrsta u rang modernih evropskih naselja koja poseduju sve preduslove za kvalitetan život van urbanih centara, a opet, u njihovoj neposrednoj blizini.

            Za Starčevo je poražavajuće da u 21. veku nema zaokruženu infrastrukturnu celinu i Starčevo želi da se ta nepravda što pre ispravi.

            Starčevo želi veći stepen samostalnog upravljanja naseljem.

            Starčevo želi da sa ostalim selima "južne zone" (Omoljica, Banatski Brstovac i Ivanovo) tvori OPŠTINU radi lakšeg ostvarivanja interesa građana Starčeva.

KAKO DOĆI DO CILJA?

            Zakon o lokalnoj samoupravi predviđa finansiranje mesnih zajednica na način da mogu računati na sredstva samodoprinosa, sredstva koja im prenese opština i donacije.

            Mesna uprava raspolaže sredstvima samodoprinosa koji ističe 2005. godine i sredstvima opštinskog budžeta koja se utvrđuju početkom svake budžetske godine.

            Istekom samodoprinosa i zakonskim okvirima koji realno onemogućuju uvođenje novog samodoprinosa rad mesne uprave i razvoj Starčeva isključivo će zavisiti od sredstava koja mesnoj upravi prenese Opština Pančevo.

            Mesna uprava će biti u podređenom položaju jer su resursi naselja pružaju daleko veći potencijal nego što će to pretpostaviti odnos opštine prema mesnoj upravi.

            U tom smislu, treba organizovati jedinstven nastup i delovanje svih političkih i ostalih činilaca da SO Pančevo izdvoji potrebna sredstva za nesmetani razvoj naselja.

Savet MZ Starčevo

Published in MESNA UPRAVA
Monday, 15 October 2018 00:16

Grb i zastava MZ Starčevo

grbizastava web

ZASTAVA MZ STARČEVO

Osnovni heraldički motiv je zlatna boja žita i neolitski pehar. Za Starčevo se vezuje ime starčevačke kulture starijeg neolita, a po važnom arheološkom nalazištu i starčevačkoj kulturi mesto je ušlo u sve arheološke i istorijske karte sveta. Značaj neolita u istoriji čovečanstva teško da se može prenaglasiti. Tada su, posle više miliona godina, ljudi temeljno izmenili svoj način života, izabrali su da žive u stalnim naseljima i da proizvode hranu. Osnovni simboli i glavna civilizacijska otkrića neolitskog doba upravo su domestifikacija i gajenje žitarica, kao i izum keramike. Starčevo je pre 8.000 godina bio jedan od centara tadašnjeg sveta, gde su se postavljali temelji najznačajnijem preokretu u ljudskoj prošlosti. Dva simbola starčevačke kulture, belo slikani neolitski pehar na nozi i zlato žita više su nego prikladno obeležje Starčeva. Ratarstvo je i danas jedna do osnovnih privrednih delatnosti u M.Z. Starčevu, pa se zlatnim poljem naglašava i višemilenijumski kontinuitet naselja. Plava greda predstavlja Dunav, a crveni krstovi dve crkve i dve najveće hrišćanske zajednice u Starčevu. Zeleno žitno klasje u poluvencu simboliše plodnost i mladost. Prema standardima SHD o teritorijalnoj i korporativnoj heraldici, teritorijalnim grbovima naseljenih mesta do 10.000 stanovnika pripada srebrna bedemska kruna bez merlona.

Published in MESNA UPRAVA
Monday, 15 October 2018 00:00

Članovi Skupštine MZ Starčevo

ČLANOVI SKUPŠTINE MESNE ZAJEDNICE STARČEVO
izabrani na izborima 2016. godine

1. Šumice:
Petar Andrejić, Aca Dimitrić, Goran Stojanović, Miša Sokolović

2. Gornji kraj: 
Anton Deninger,  Jova Bajer, Željka Nedić, Milan Antonijević

3. Donji kraj: 
Brankica Dragojerac, Dalibor Adamov, Rade Stanković, Zorica Kalićanin

3. Radničko naselje:
Miroslav Kužet,  Jovan Perovanović,  Mićo Jakovljević 

Published in MESNA UPRAVA

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top